Forside Sitemap Udskriv siden
  > Om Danske INKASSOadvokater> Persondataoplysning   Søg
  
  
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 
Dataansvar
Danske INKASSOadvokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.

Kontaktoplysninger
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
dlo@danskeadvokater.dk
CVR NR. 2746 4742

Danske INKASSOadvokater er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig vedrørende dit medlemskab af foreningen og deltagelse i foreningens aktiviteter.

Indsamling og opbevaring af personoplysninger
Når du tilmelder dig eller deltager i et arrangement afholdt af Danske INKASSOadvokater, indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om dig:
  • Navn
  • Adresse
  • Firma
  • E-mail
  • Telefonnummer
Vi behandler som udgangspunkt kun de anførte almindelige personoplysninger som du selv har givet os.

Hvis du tilmelder dig eller deltager i et arrangement afholdt af Danske INKASSOadvokater, bruger vi dine tilmeldingsoplysninger med henblik på at gennemføre kurset, herunder til at sende dig praktiske oplysninger om kurset, kursusmateriale, kursusbevis, evalueringsskema og faktura. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Danske INKASSOadvokater vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlemskab og din ansøgning om certificering og medlemskab.

Modtagere af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke uden samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. De kontaktoplysninger, du som INKASSOadvokat har valgt at give os ved indmeldelsen, gøres dog tilgængelige for offentligheden på foreningens hjemmeside via funktionen ”Find INKASSOadvokat”.

Deltager du i foreningens kurser og seminarer mv., der tæller med som obligatorisk efteruddannelse, videregiver vi oplysninger herom til Danske Advokater, med henblik på opbevaring af oplysningerne, så du senere kan dokumentere din kursusdeltagelse efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse.

Danske INKASSOadvokater videregiver alene dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at administrere medlemmer, ansøgere eller eksperter.

Vi overlader endvidere dine oplysninger til Danske Advokater, der efter skriftlig aftale foretager foreningsadministration på foreningens vegne. Der er indgået skriftlig databehandleraftale i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen om denne administration.

Overførsel af oplysninger til tredjelande
Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande udenfor EU/EØS, uden at vi har sikret os, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen.

Hvor stammer oplysningerne fra?
De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra dig selv.

Hvor længe gemmes oplysningerne?
Oplysninger om dit medlemskab gemmes som udgangspunkt i 5 år efter din udmeldelse af foreningen af hensyn til bogføringslovens regler (kontingentmellemværende).

Dine rettigheder som registreret:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål:
Hvis du spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder kan du rette henvendelse til:

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
dlo@danskeadvokater.dk