Forside Sitemap Udskriv siden
  > Penge til gode> Hvad er inkasso?> Huslejeinkasso   Søg
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Huslejeinkasso

 

Inkassosager i huslejeforhold forekommer som oftest i to varianter. Dels kan der være tale om tilfælde, hvor lejer ikke betaler leje eller anden pligtig pengeydelse rettidigt, dels tilfælde, hvor en fraflyttet lejer ikke betaler huslejerestancer og/eller istandsættelsesomkostninger.

 

Hvis en lejer ikke betaler husleje eller anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet (f.eks. a-contovarmebidrag), foreligger der en væsentlig misligholdelse fra lejers side, der berettiger udlejer til at ophæve lejemålet. En ophævelse betyder, at lejeaftalen ophører øjeblikkeligt, og at lejeren skal flytte ud med få dages varsel. Lejeloven (og lovgivningen om leje af almennyttige boliger) fastsætter imidlertid en række betingelser og formkrav, der skal være opfyldt, før udlejer kan ophæve lejemålet: Lejer skal have modtaget et skriftligt påkrav og det skal stå i påkravet, at lejemålet kan ophæves medmindre den skyldige leje betales inden 14 dage.

 

Hvis disse betingelser og formkrav ikke er opfyldt, kan udlejer – uanset at lejer ikke har betalt – ikke ophæve lejemålet. Påkravsskrivelsen bør sendes både med almindelig og anbefalet post, for at sikre bevis for at påkravet er sendt til lejer.

 

Hvis lejer på trods af påkravet fortsat ikke betaler den skyldige leje, kan udlejer ophæve lejemålet. Ved ophævelse skal lejer straks fraflytte. Ophævelsen bør ske skriftligt og også ophævelsen bør sendes med anbefalet og almindelig post. Hvis lejemålet er ophævet med rette, men lejer ikke fraflytter lejligheden, kan udlejers advokat uden yderligere varsel anmode fogedretten om at udsætte lejer af lejligheden.

 

Når en lejer fraflytter en lejlighed skal der foretages et flyttesyn. Flyttessynet har til formål at fastslå, om lejer har vedligeholdt lejemålet som han skulle, eller om lejer eventuelt har ødelagt eller beskadiget lejligheden. Flyttesynet skal holdes uanset om lejer selv har valgt at flytte eller er blevet sat ud af lejligheden som følge af betalingsmisligholdelse. Efter flyttesyn og istandsættelse af lejligheden, opgør udlejer hvilket beløb lejer skal betale i forbindelse med fraflytningen, herunder eventuel skyldig leje. Dette beløb kan trækkes fra i det depositum, som lejer betalte ved lejemålets begyndelse, og nu skal have tilbage. Hvis udlejers krav er større end depositummet, har udlejer et restkrav som lejer er forpligtet til at betale. Betaler den tidligere lejer ikke restkravet – trods skriftlig påkrav herom fra udlejers side – kan kravet overdrages til inkasso ved advokat som et almindeligt fakturakrav.